Tante Rita's Kinderopvang
Van Bosseware 84
Zwolle
Overijssel 8014TC
Phone: 0628848019

Privacyverklaring

vinkje

huiselijke omgeving

vinkje

gezonde voeding

vinkje

gecertificeerd gastouder

vinkje

flexibele opvanguren

Onderdelen

Gastouderbureaus Tarieven Openingstijden Voorwaarden Privacyverklaring Downloads Links

De privacyverklaring


Zoals u al gehoord heeft is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geldt in heel Europa.

Aan het beschermen van uw persoonsgegevens hecht ik veel waarde. Door een privacy verklaring op te stellen kan er een transparante en heldere informatie gegeven worden, zodat u kunt zien hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit houd in:

Verwerking van persoonsgegevens vraagouder en kinderen:

De persoonsgegevens van de vraagouder en de kinderen worden door mij verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen zal ik de volgende persoonsgegevens van u en uw kind vragen:

De grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode van:

Verstrekking aan derden

De gegevens die ik van u krijg kan ik alleen aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Het gebruik maken van een derde partij gebeurt voor:

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de ‘overeenkomst tussen gastouder en ouder’ die doorgestuurd moet worden naar het gastouderbureau. Tevens kan ik alleen de persoonsgegevens delen met derden als u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die onder andere betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, enzovoort.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

Website

Wanneer u op de website komt, worden er ook gegevens opgeslagen:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met mij opnemen. Als gastouder zal ik mijn best doen om hier samen met u uit te komen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Verantwoordelijkheid

Als gastouder ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met mij.spelen met zand in de zandbak kleuren met wasco schommelen buiten kruipen

© Rita Rienties 2018 Design: Stephi